Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

10:10
10:04
Reposted fromtjeden tjeden viaSzczurek Szczurek
10:00
6318 44e2 500

ohfuckyeahcillianmurphy:

‘From my archive, Cillian Murphy in Peaky Blinders Series 1! Can’t believe it is already five years ago, time is passing too quickly! — Robert Viglasky

10:00
6748 68f9 500

ghostlywatcher:

“Starry Night.” Belchite, Spain.

09:58
09:57
7283 a37e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawielebna wielebna
09:56

July 19 2017

17:35
3250 5a16 500
Reposted fromfelicka felicka viabanshe banshe
17:24

July 16 2017

18:52
18:49
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso
18:48
1355 37f5 500
Reposted frommirkkuz mirkkuz viavictorian victorian
18:48
9223 c06e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viavictorian victorian
18:48
18:43
18:43
18:26
1097 2aa2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viasniezynkatirowka sniezynkatirowka

July 12 2017

03:26
8873 4a00 500
Reposted fromgrobson grobson viawombinka wombinka
03:26
8872 7a1b 500
Reposted fromgrobson grobson viawombinka wombinka

July 08 2017

10:45
7470 54ff 500
Reposted fromgta-v gta-v vianeti neti
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl